117,1117

Farmacija - Ciljevi

Opšti cilj integrisanih osnovnih i master akademskih studija Farmacija je da magistri farmacije budu osposobljeni za samostalan rad u sledećim delatnostima:

 • pružanje farmaceutske zdravstvene zaštite/usluge u apoteci javnog i bolničkog tipa (izdavanje leka uz pružanje informacija o leku, izrada, ispitivanje, čuvanje i nabavka lekova), kao i rad u drugim zdravstvenim delatnostima,
 • rad u farmaceutskoj industriji (formulacija i razvoj novih lekova, proizvodnja i ispitivanje lekova, pretklinička i klinička ispitivanja lekova, kontrola kvaliteta lekova, uključujući i tehničko-tehnološke aspekte, kao što su projektovanje, validacija i kvalifikacija u farmaceutskoj industriji),
 • rad u obrazovnim i naučnoistraživačkim institucijama,
 • rad u regulatornim telima i drugim delatnostima koje su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa farmaceutskom strukom.

Cilj studijskog programa Farmacija je i promocija istraživačkog rada studenata u cilju sticanja znanja i veština kojima se obezbeđuju uslovi za unapređenje znanja u oblasti farmacije.

Magistri farmacije će nakon završenih studija Farmacije imati znanje iz bazičnih prirodnih nauka, koje će im omogućiti poznavanje i razumevanje sastava leka, kao i njegovih fizičkih i hemijskih osobina. Poznavaće metode za proizvodnju leka, kao i metode za kontrolu kvaliteta leka. Posedovaće znanja o mehanizmu dejstva leka na ljudski organizam, njegovom putu od lekovitog oblika do organizma, kao i njegovoj sudbini u organizmu. Imaće znanje: o indikacijama za primenu određenog leka odnosno koji se lek, i kada može koristiti za lečenje, prevenciju i za dijagnostiku bolesti, kao i o mogućim rizicima primene leka. Pomenuta znanja magistra farmacije će biti upotpunjena znanjem iz oblasti farmakoekonomije, menadžmenta i zakonske regulative u farmaceutskoj delatnosti, kako bi bili osposobljeni za efikasno i dugoročno upravljanje u okviru apoteke, farmaceutske industrije, i dr.

Studijski program Farmacija ima i specifične ciljeve (obuhvaćena su znanja i veštine farmaceuta, postavljena Evropskom direktivom 2005/36/EC) da:

 • obezbedi znanje iz bazičnih prirodnih nauka, tj., iz hemije, biologije, fizike, i iz bazičnih medicinskih nauka odnosno anatomije, fiziologije, i drugih,
 • obezbedi znanje iz medicinskih nauka, koje su u tesnoj vezi sa farmacijom, kao što su mikrobiologija, imunologija, patofiziologija i farmakologija,
 • se zahvaljujući stečenom znanju iz bazičnih prirodnih nauka i medicinskih nauka, usvoji znanje iz predmeta iz oblasti farmaceutskih nauka, kao što su farmaceutska hemija, farmakognozija, bromatologija, farmaceutska tehnologija, farmakokinetika, klinička farmacija, analitika lekova, industrijska farmacija, kozmetologija, i drugih,
 • se zahvaljujući stečenim znanjima iz stručnih predmeta pruži sveukupno znanje o leku, koje podrazumeva poznavanje hemijske strukture lekovitih i pomoćnih supstanci, njihovih fizičko-hemijskih osobina i načina identifikacije, mehanizma delovanja lekovitih supstanci, kao i znanjem o razvoju i formulaciji leka, i njegove sudbine u organizmu,
 • se pruži znanje, koje će omogućiti orijentisanost magistra farmacije ka pacijentu, i pružanje farmaceutske usluge u okviru zdravstvene zaštite, te nalaženja njegovog mesta u sistemu zdravstvene zaštite,
 • omogući sticanje veštine komunikacije sa kolegama i sa pacijentima, neophodne za rad u apoteci,
 • podstiče interdisciplinarnu saradnju sa drugim zdravstvenim radnicima,
 • razvije analitičko i kritičko mišljenje i dinamičan pristup na planu sagledavanja i rešavanja problema u raznim oblastima farmacije,
 • omogući sticanje znanja iz savremenih informacionih tehnologija, primene eksperimentalnog dizajna u istraživanju, primene savremene analitičke opreme i programa, i dr.,
 • razvije želju i entuzijazam za kontinuirano sticanje novih znanja i veština, kao osnovu za potrebu za stalnim učenjem i stručnim usavršavanjem, te profesionalnim razvojem.
Univerzitet Singidunum © 2024